O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Tabele

Tabela jest listą zdefiniowanych danych wejściowych (np. listą obciążeń, gruntów, profili warstw itp.) Nagłówek tabeli zawiera listę pozycji (obciążenie, nazwa, szerokość, rozmiar...).

W niektórych tabelach dane można sortować kolumnami (klikając prawą część nagłówka kolumny - strzałką). W ten sposób możemy sortować dane w tabeli alfabetycznie lub według wartości.

Całe tabele można eksportować w formatach XLSX, XLS, ODS, CSV, HTML do innych programów. Po kliknięciu prawego przycisku myszy prawego przycisku myszy w nagłówku tablicy pojawia się menu. Po naciśnięciu przycisku "Eksportuj" otwiera się standardowe okno dialogowe - tutaj możemy wybrać wymagany format.

Dodawanie nowych pozycji do tabeli

Format tabeli zależy od wybranej ramki. Graficzne powiązania pomiędzy pozycjami w tabeli i na pulpicie są istotne. Niektóre dane (obiekty) mogą być definiowane tylko tekstowo, inne mogą być również definiowane graficznie za pomocą myszki. Jeśli program umożliwia zarówno definiowanie tekstowe jak i graficzne, wówczas obydwa przyciski są pokazane w tabeli.

W przypadku, gdy tabela nie zawiera jeszcze żadnych pozycji lub żadna pozycja w tabeli nie została wybrana, wówczas nad tabelą widoczne są tylko przyciski "Dodaj", "Dodaj w oknie" lub "Dodaj graficznie". Użycie tych przycisków, powoduje dodanie nowych pozycji do tabeli.

Dodawanie nowej pozycji do tabeli

Edytowanie pozycji w tabeli

Jeśli został wybrany rząd (podświetlony na zielono), przyciski "Edytuj" i "Usuń" ponad tabelą zostają aktywowane. Numer pozycji podawany jest w nawiasie. Używając tych przycisków można edytować poszczególne rzędy.

Wyboru pozycji można dokonać za pomocą lewego klawisza myszy. Kliknięcie prawego klawisza myszy otwiera natomiast menu kontekstowe.

Edytowanie pozycji w tabeli

Jeśli operacja dopuszcza to (np. usunięcie pozycji z tabeli), wówczas istnieje możliwość edytowania większej liczby pozycji jednorazowo. Na rysunku poniżej wybrane są dwa rzędy. Można na nim zauważyć, że jedyną możliwością w tym przypadku jest usunięcie obydwu pozycji z tabeli, w związku z tym przycisk "Edytuj" jest niedostępny.

Wyboru większej liczby pozycji (rzędów) w tabeli dokonujemy przytrzymując klawisz CTRL i klikając lewym klawiszem myszy. Przytrzymując SHIFT i klikając lewym klawiszem myszy, wybierane są wszystkie rzedy powyżej lub poniżej wybranego rzędu.

Kliknięcie poza wybranymi rzędami tabeli, powoduje anulowanie dokonanych wcześniej wyborów.

Edytowanie większej liczby pozycji w tabeli

Stan wyboru rzędów w tabeli odpowiada wizualizacji obiektów na pulpicie (i odwrotnie). Jeśli rząd lub kilka rzędów są wybrane w tabeli, to odpowiednie obiekty na pulpicie są podświetlone w tym samym kolorze. Jeśli kursor myszy znajduje się nad obiektem, wówczas obiekt ten jest widoczny jako pogrubiony. Po kliknięciu przycisku "Usuń", obiekty i rzędy tabeli wyświetlane są na czerwono.

Wizualizacja wybranych obiektów

Oznaczanie obiektów takimi kolorami jest przyjęte domyślnie. Istnieje jednak możliwość zmiany tych ustawień w oknie dialogowym "Administrator Stylów Widoku".

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.