O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Sondowanie SPT (Standard Penetration Test)

Wyniki sondowania SPT (Standard Penetration Test) prezentowane są w postaci liczby uderzeń N (opór penetracji) niezbędnej do wbicia urządzenia w grunt lub skałę na określoną głębokość. Głębokość ta nazywana jest interwałem głębokości penetracji 0,3 m (1ft).

Liczba uderzeń N mierzona podczas badania SPT korygowana jest ze względu na różnorodność dostępnych urządzeń badawczych oraz ze względu na wpływ ciężaru nadkładu gruntu w gruntach niespoistych. W obliczeniach stosowana jest skorygowana (skorelowana) wartość N60.

Skorygowana (skorelowana) liczba uderzeń N60 wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

Er

-

współczynnik energetyczny urządzenia badawczego

N

-

liczba uderzeń zmierzona podczas badania SPT

CN

-

wsp. korekcyjny do naprężenia pionowego

λ

-

współczynnik korekcyjny użytkownika

Współczynnik energetyczny urządzenia Er stanowi stosunek rzeczywistej energii Emeas i energii wyznaczonej Etheor młota. Nie ma konieczności stosowania współczynnika korelacyjnego dla standardowej sondy SPT (Mohr), ponieważ efektywność tej maszyny wynosi 60% i korelacja wykonywana jest do tej wartości (wykorzystywane są wartości mierzone w czasie badania SPT).

Korelacja CN do naprężenia pionowego σ´V - reprezentuje wpływ ciężaru nadkładu gruntu w piaskach. Przy czym nie należy stosować wartości współczynnika korekcyjnego CN większych niż 1.5 (według rekomendacji EN ISO 22476-3).

Tabela wbudowanych typów korelacji

Typ

Rodzaj konsolidacji

Zagęszczenie względne lp [%]

Współczynnik korelacji CN

Typ 1 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

Normalnie skonsolidowane

40 - 60

Typ 2 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

60 - 80

Typ 3 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

Prekonsolidowane

-

Typ 4 - EN ISO 22476-3

Normalnie skonsolidowane piaski

-

Typ 5 - FHWA (1998), Peck (1974)

-

-

gdzie:

σ´V

-

Pionowe naprężenie efektywne

Korelacja użytkownika λ [-] - reprezentuje stratę energii ze względu na długość sytemu żerdzi, wpływ średnicy odwiertu, a także wpływ urządzenia do pobierania prób.

Wynikiem sondowania SPT jest jego rozkład wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki sondowań SPT służą jako dane wejściowe do obliczeń w programach "Mikropal" i "Fundamenty bezpośrednie CPT" oraz do modelowania masywu gruntowego w programie "Stratygrafia 3D".

Wyniki sondowań SPT można importować do programów w postaci plików .txt.

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania oraz pionowe odsunięcie początku badania SPT. W programie "Stratygrafia 3D" wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych x, y, z badania.

Liczba uderzeń wprowadzana jest w tabeli.

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Literatura:

EN ISO 22476-3: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 3: Standard penetration test, 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.