O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Tlak v klidu

Tlak v klidu je boční tlak na nepoddajnou konstrukci. Zpravidla se uvažuje v případech, kdy je nutné omezit boční a svislou deformaci pažené zeminy (např. v případech bočního podchycování stavebních konstrukcí při hloubení stavebních jam pod úroveň stávajících základů nebo obecně při pažení zeminy s konstrukcemi citlivými na nerovnoměrné sedání), nebo když je konstrukce zatížená zemním tlakem z konstrukčních důvodů příliš tuhá a neumožňuje deformaci ve směru zatížení nezbytnou pro mobilizaci aktivního tlaku.

Tlak v klidu je počítán pomocí vzorce:

Pro soudržné zeminy je programem použit vztah pro výpočet Kr podle Terzaghiho:

kde:

ν

-

Poissonovo číslo

Pro nesoudržné zeminy je použit vztah podle Jákyho:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Pokud počítáme tlak v klidu soudržné zeminy σr s užitím vztahu pro součinitel zemního tlaku v klidu Kr podle Jákyho, pak se doporučuje počítat náhradním úhlem vnitřního tření zemin φn.

Volbou typu zeminy (soudržná, nesoudržná) při zadávání jejích parametrů, lze tedy ovlivnit způsob výpočtu tlaku v klidu. I typicky nesoudržnou zeminu (písek, štěrk) je třeba zadat jako soudržnou, chceme-li počítat tlak v klidu pomocí Poissonova čísla a naopak.

Pro zeminy překonsolidované se používá pro výpočet součinitel tlaku zeminy v klidu Kr podle vztahu odvozeného Schmertmannem:

kde:

Kr

-

je součinitel tlaku zeminy v klidu

OCR

-

je stupeň překonsolidace

Hodnotu součinitele tlaku v klidu lze také přímo zadat.

Program umožňuje počítat také tlak v klidu při šikmém terénu a rubu konstrukce a také účiněk přitížení.

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.