O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Výpočet podle teorie Janbu

Je založen na principech nelineárního pružného přetvoření, kdy závislost mezi přetvořením a napětím je popsána funkcí dvou bezrozměrných parametrů jedinečných pro každý typ zeminy - exponentu napětí j a Janbuova modulu m. Rovnice pro sedání se získají vyjádřením přetvoření ε z definice tečného modulu deformace Et a následnou integrací. Program umožňuje výpočet sedání pro tyto typy zemin:

Literatura:

Method of settlement computation for various types of soils, Soil Mechanics and foundation engineering, Springer, 7 (3), 1970, str, 201-206.

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.